Algemene Voorwaarden

Versie: december 2021

 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1          The GreenUp Company: het adviesbureau The GreenUp Company, ingeschreven bij KVK onder nummer 78338506, gevestigd te Amsterdam;

1.2          Diensten: alle werkzaamheden, waaronder dienstverlening, project management, consultancy, trainingen, workshops, coaching, marktonderzoek, die The GreenUp Company voor of ten behoeve van Opdrachtgever vervult;

1.3          Opdracht: ieder mondeling of schriftelijk verzoek, in welke vorm dan ook, van Opdrachtgever aan The GreenUp Company tot het verrichten van Diensten of anderszins aangaan van een Overeenkomst;

1.4          Opdrachtgever: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, in wiens Opdracht The GreenUp Company Diensten verricht, dan wel met wie The GreenUp Company een Overeenkomst aangaat of met wie The GreenUp Company in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

1.5         Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen The GreenUp Company en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

 1. Toepasselijkheid

2.1          Deze algemene voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en Overeenkomsten voor Diensten tussen The GreenUp Company en Opdrachtgever.

2.2         De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door The GreenUp Company uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 1. Overeenkomst en uitvoering

3.1         Offertes van The GreenUp Company zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering de Opdracht heeft verstrekt.

3.2          The GreenUp Company zal de Diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

3.3          Een samengestelde prijsopgave verplicht The GreenUp Company niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4          Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten.

3.5          Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en gelden slechts als uitnodigingen tot het plaatsen van een Opdracht door Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

3.6         Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover The GreenUp Company een Opdracht van Opdrachtgever, schriftelijk, waaronder in deze algemene voorwaarden tevens wordt verstaan via elektronische weg, aanvaardt of The GreenUp Company uitvoering aan een Opdracht geeft. Indien The GreenUp Company op verzoek enige prestatie verricht voordat volledige overeenstemming is bereikt over de prijs en de betalingscondities voor die prestatie, zal Opdrachtgever The GreenUp Company daarvoor, met inachtneming van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, betalen conform de dan bij The GreenUp Company geldende tarieven.

3.7         De verplichtingen van The GreenUp Company zijn inspanningsverplichtingen, tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is vermeld.

3.8          Opdrachtgever dient alle benodigde maatregelen te nemen om The GreenUp Company in de gelegenheid te stellen aan haar verplichtingen te voldoen ten aanzien van de uitvoering van de Diensten.

3.9          De door The GreenUp Company opgegeven levertijden (onder andere bestaande uit de eventueel opgegeven termijnen voor de dienstverlening) zijn slechts indicaties, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. The GreenUp Company neemt ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet tijdige levering Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst, opschorting of niet-nakoming van enige verplichting jegens The GreenUp Company.

 1. Ter beschikking stelling van informatie, medewerkers en werkruimte

4.1         Opdrachtgever verstrekt tijdig alle documenten en gegevens die voor The GreenUp Company benodigd zijn bij de uitvoering van de Opdracht. Dit geldt ook voor de ter beschikking stelling van medewerkers van de eigen organisatie van de Opdrachtgever die bij de werkzaamheden van The GreenUp Company betrokken (zullen) zijn.

4.2         Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet of niet tijdig aan The GreenUp Company zijn verstrekt, heeft The GreenUp Company het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.3          The GreenUp Company is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The GreenUp Company is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The GreenUp Company kenbaar was.

4.4          Indien overeengekomen is dat The GreenUp Company op locatie van Opdrachtgever (een deel van) de Opdracht uitvoert, zal Opdrachtgever op zijn locatie The GreenUp Company kosteloos een werkruimte met internetverbinding ter beschikking stellen.

 1. Inschakelen derden

5.1          Het betrekken van derden bij uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend in overleg.

5.2         Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft The GreenUp Company het recht bepaalde werkzaamheden in overleg met Opdrachtgever te laten verrichten door derden.

 1. Wijziging van de Opdracht en meerwerk

6.1         Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

6.2.        Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende Opdracht gelden en is The GreenUp Company gerechtigd daarvoor aanvullende kosten in rekening te brengen op basis van de overeengekomen tarieven of bij gebrek daaraan op basis van haar gebruikelijke tarieven.

 1. Tarieven en kosten van de Opdracht

7.1          De in een offerte of aanbieding genoemde tarieven en prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswege zijn en/of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

7.2         Een tussentijdse verandering van het niveau van kosten die The GreenUp Company noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, geschiedt alleen in onderling overleg.

 1. Betalingsvoorwaarden

8.1         De facturering geschiedt direct na de bevestiging van de Opdracht, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

8.2         Kosten die niet in de tarieven zijn inbegrepen, waaronder reiskosten, mogen direct na goedkeuring in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.

8.3         Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Indien betaling binnen die termijn uitblijft, zal The GreenUp Company een betalingsherinnering sturen. Indien betaling ook daarna uitblijft, is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de initiële vervaldag, zonder dat een nadere ingebrekestelling of aanzegging van de rente is vereist. Tevens heeft The GreenUp Company dan het recht de incassokosten in rekening te brengen conform de Wet Incasso Kosten. Daarnaast kan The GreenUp Company met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de Opdracht opschorten.

8.4         Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen voldoet Opdrachtgever zonder korting of inhouding.

8.5          Opdrachtgever is niet gerechtigd om enige van zijn verplichtingen op te schorten en is niet gerechtigd tot verrekening.

8.6          Is Opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening.

 1. Programma’s en sessies

9.1         Na betaling ontvangt de klant een schriftelijke bevestiging van de inschrijving, waarna inschrijving definitief is, tenzij dit bedrijf nog niet bij The GreenUp Company bekend was en deze aangeeft dat het bedrijf geen match is binnen de dienstverlening. Een betaling zal dan zo snel mogelijk gerestitueerd worden.

9.2.        Na het verstrijken van de duur van de opdracht en/of het programma kan geen aanspraak meer gemaakt worden op nog niet door klant opgenomen onderdelen van de opdracht zoals 1-op-1 afspraken en coachingsafspraken. Klant is dus verplicht de mogelijkheden tot afspraken die in een programma vallen, te plannen binnen de termijn van dat programma.

9.3.        The GreenUp Company behoudt zich het recht om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van onlineprogramma’s te wijzigen ten behoeve van de kwaliteit. Ook behoudt The GreenUp Company zich het recht om op ieder moment te stoppen met de online omgeving voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan klant worden gecommuniceerd en klant zal dan de mogelijkheid worden geboden op een andere wijze de inhoud te kunnen inzien voor afgesproken termijn van inzage.

 1. Intellectuele eigendom

10.1       Niets in deze algemene voorwaarden strekt tot een overdracht van intellectuele eigendomsrechten. Alle door The GreenUp Company aan Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz., zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door Opdrachtgever voor zijn eigen bedrijfsvoering. Deze mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van The GreenUp Company verder worden openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

10.2       Opdrachtgever is gerechtigd stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de Opdracht.

10.3       The GreenUp Company behoudt zich tevens het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Vertrouwelijkheid

11.1       The GreenUp Company is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie en gegevens van Opdrachtgever jegens derden. The GreenUp Company zal in het kader van de Opdracht alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de Opdrachtgever.

11.2       Opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van The GreenUp Company aan derden geen mededeling doen over de aanpak van The GreenUp Company, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

11.3       The GreenUp Company is ter indicatie van haar ervaring gerechtigd tot het vermelden van hoofdlijnen van voor Opdrachtgever verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten.

 1. Persoonsgegevens

12.1       Met betrekking tot alle persoonsgegevens die mogelijk worden verwerkt door The GreenUp Company in verband met deze Overeenkomst, is The GreenUp Company de verwerkingsverantwoordelijke. The GreenUp Company verwerkt dergelijke persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

 1. Overmacht

13.1       Indien The GreenUp Company door een niet toerekenbare tekortkoming (“overmacht”) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.

13.2       Indien de overmachttoestand drie maanden heeft voortgeduurd, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst Schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding.

13.3       Onder overmacht van The GreenUp Company wordt verstaan elke van de wil van The GreenUp Company onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van (het betreffende gedeelte van) haar verplichtingen jegens Opdrachtgever wordt verhinderd, vertraagd of niet-economisch gemaakt of waardoor de nakoming van deze verplichtingen in redelijkheid niet van The GreenUp Company kan worden verlangd, waaronder onder meer worden begrepen, ziekte en andere bedrijfsstoornissen alsmede diefstal en te late levering door toeleveranciers van The GreenUp Company en/of overige door The GreenUp Company ingeschakelde derden.

 1. Aansprakelijkheid

14.1       The GreenUp Company is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, verlies van opdrachten, misgelopen inkomsten, of winstderving. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The GreenUp Company aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan The GreenUp Company toegerekend kunnen worden; c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.2       De aansprakelijkheid van The GreenUp Company, uit welke hoofde dan ook, is in elk geval beperkt tot hetgeen Opdrachtgever heeft betaald voor de uitvoering van de Overeenkomst (excl. BTW).  Bij interim-opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie maanden geldt een verdere beperking van de hierboven genoemde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag dat Opdrachtgever heeft betaald over de laatste drie maanden. Eventuele aanspraken van Opdrachtgever dienen binnen drie maanden na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan Opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

14.3       The GreenUp Company is nimmer aansprakelijk voor enige schade, uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit feiten en/of omstandigheden die zijn toe te rekenen aan door Opdrachtgever aangewezen derden. Opdrachtgever staat met betrekking tot deze derden volledig in voor zijn eigen keuze en de door deze derden verrichte werkzaamheden komen volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever c.q. die derden. Opdrachtgever vrijwaart The GreenUp Company voor alle aanspraken die deze derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan als gevolg van het gebruik door Opdrachtgever van de Diensten.

 1. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

15.1       De Opdracht tussen The GreenUp Company en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de in de Offerte overeengekomen duur of bij gebreke aan een dergelijke termijn, voor de duur voor de uitvoering van de Opdracht, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

15.2       Indien de Opdracht strekt tot de oplevering van een bepaald projectresultaat (deliverable) dan is het aan The GreenUp Company om in redelijkheid te bepalen of het projectresultaat is opgeleverd conform de Overeenkomst, behoudens door Opdrachtgever te leveren tegenbewijs.

15.3       The GreenUp Company is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

15.4       Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The GreenUp Company op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

15.5       De Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd of geannuleerd door Opdrachtgever.

15.6       Indien Opdrachtgever korter dan 5 werkdagen voorafgaand aan een sessie of workshop geheel of gedeeltelijk wijzigt, dan zal de geplande afspraak onverminderd aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

15.7       Teruggave van de Opdracht door The GreenUp Company is mogelijk wanneer op grond van omstandigheden, die zich buiten de invloedssfeer van The GreenUp Company afspelen, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer worden aangemerkt:

 • Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet volledig nakomt.
 • Na het sluiten van de Opdracht The GreenUp Company ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de (gevreesde) tekortkoming haar rechtvaardigt.

15.8       De Overeenkomst kan zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een aanzienlijk daarvan verliest.

15.9       Indien de Overeenkomst is ontbonden, is Opdrachtgever gehouden alle aan hem geleverde documentatie aan The GreenUp Company te retourneren.

15.10     Indien partijen zijn overeengekomen dat de Opdracht tussentijds geannuleerd of opgezegd kan worden door Opdrachtgever, is Opdrachtgever 50% van het nog niet betaalde in de Overeenkomst of opdrachtbevestiging vastgelegde honorarium verschuldigd.

 1. Overige bepalingen

16.1       Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. The GreenUp Company en Opdrachtgever zullen in een dergelijk geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, vernietigde of ongeldige bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1       Op deze algemene voorwaarden en alle door The GreenUp Company gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

17.2       Eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en The GreenUp Company zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.